о. А. Пекар, ЧСВВ. Греко-католицька церква під час мадярської окупації Закарпаття (1939-1944)*

Відношення мадярів до ОО. Василіян*

Оскільки оо.Василіяни причинилися не тільки до по­жвав­­лення релігійного життя вірних, але й до їхнього на­ціо­нального і культурного відродження, то мадяри також вва­жали василіан своїми ворогами /…/. Тож зразу після оку­пації Карпатської України почали нагінку на оо.Ва­си­ліян.

Вже 18 березня 1939 року, як зазначено в життєписі о. Пет­­ра Котовича, відділ мадярських вояків при помочі танка на­їхав на василіанський монастир в Імстичеві біля Білок. Тан­ком завалили входову браму до монастиря, а відтак ку­ле­метом і крісами обстрілювали з усіх боків монастир, по­ви­бивали всі вікна і понищили стіни монастиря, мовляв, шу­кали за січовиками… Монахи скрилися у пивниці. Коли ж їх звідтіля витягли, то один з вояків так сильно вдарив крі­сом старенького ігумена, о.Петра, що той повалився на зем­лю. Теж інших монахів били і копали, допитуючись, де во­ни скрили січовиків і їхню зброю. Розуміється, що в мо­настирі вони не знайшли ані січовиків, ані зброї. Зате вони по­забирали з монастиря іншу «зброю», тобто шинку, ков­басу, конфітюри, літургічне вино тощо.

Коли ж трус скінчився, то жовніри погнали старенького о. Котовича і ще двох монахів перед танком через ціле се­ло аж до сусіднього села Білок – на вислух. Їм не до­зво­ли­ли навіть відповідно одягнутися, хоч було досить холодно. Лю­ди по дорозі накидали на них теплішу одежу, щоб не по­мерзли. З Білок всіх трьох монахів відвезли до Мукачева і замкнули їх у військовій казармі. Старенького о.Котовича ще й там сильно побили. По трьох днях о.Котовича на ін­тер­венцію деяких впливових людей випустили з військової в’яз­ниці, але інтернували його в монастирі на Чернечій горі, а інших імстичівських монахів відвезли до концент­ра­цій­ного табору біля Ніредьгази. Дня 20 квітня 1939 о.Ко­то­вич за наказом мадярів виїхав з бр.С.Бужарою до Юго­сла­вії.

23 березня прийшла черга до Свято-Миколаївського мо­настиря на Чернечій горі біля Мукачева. Наочний свідок наїзду мадярської солдатні на Мукачівський монастир – о.Гліб Кінах, ЧСВВ, описав такими словами:

«Перед полуднем біля 11-ої години перед монастир при­їхало вантажне військове авто, а з нього висипалися ма­дярські жандарми і жовніри, які облягли цілий монастир і почали обстрілювати його з кулеметів і  крісів. Відтак роз­би­ли клавзурову браму, вдерлися до монастиря і, стрі­ля­ючи по коридорах, силоміць витягали монахів з їхніх келій і ста­вили їх під стіну. Всі монахи мусили тримати руки до­го­ри, заки вояки перевіряли їхні кишені. Шукали нібито зброю, а в дійсності забирали від монахів годинники, но­жи­ки, ручки тощо. Під час обшуку наставили на монахів нала­до­ваний кулемет. Всі вже приготовлялися на смерть і тому о.Кінах дав усім спільне розгрішення. За це його скували лан­цюгом…

Коли вже всіх монахів докладно «перевірили», завели їх до їдальні, поставили їх уряд під стіною з піднесеними ру­ками, частина жовнірів розбіглася по монастирі і почали собі господарювати, розбиваючи двері, столи, скрині, і все на­грабоване добро виносили до свого авта. Коли ж добре за­господарилися, на коридорі поставили три чеські кріси і 23 ручні гранати, мовляв, це знайшли в монастирській пив­ни­ці. Тож монахів по одному виводили на коридор і ви­пи­ту­вали, хто що знає про скриту зброю. Коли вже всіх допи­та­ли, а ніхто не вмів щось сказати, то ще раз усім пригро­зи­ли розстрілом, сіли на авто і від’їхали. Це сталося за бі­ло­го дня, від 11 години ранку до 3.30 по обіді, у так званій «ка­толицькій державі» і то вже тиждень після окупації За­кар­паття, під проводом трьох офіцерів».  Спричинена шко­да – біля 100.000 чеських корон. Та на тім не скінчилося, бо три дні пізніше, саме в неділю, коли всі монахи були в церкві на утрені, знову приїхали жандарми з наїженими штиками «на ревізію». Згаданий о.Кінах далі описує:

«Монахи саме докінчували утреню, коли мадярський жан­дарм увійшов до церкви з наїженими багнетом на крісі пе­ред самий іконостас і приказав, щоб усі монахи негайно вер­талися до монастиря. В монастирі знову відбулася ре­візія, шукали за зброєю січовиків. Вони не позволили, щоб для людей або бодай монахів, відправили Службу Божу, бо ж була неділя. Вони також не позволили братові-ку­ха­ро­ві приготували для монахів сніданок чи якийсь обід. Всіх мо­нахів переслуховували, і то кожного зосібна. Монастир на Чернечій горі ще довший час був під строгим наглядом ма­дярського війська і жандармерії, які часто погрожували мо­нахам розстрілом або шибеницею».

Опісля мадяри взялися розганяти монахів з мо­на­сти­рів. Перш за все усі монахи, що не були народжені на оку­по­ваній мадярами території, мусили чимскоріш за­би­ра­ти­ся, бо їхня присутність «загрожувала спокоєві і безпеці дер­жави». Єпископ Стойка вже 4 квітня 1939 р. повідомив на­стоятелів василіанських монастирів, що всі «монахи-чу­жин­ці» будуть змушені виїхати з Мадярщини, хоча такий на­каз військової команди прийшов щойно 14 квітня. Так ото «21 квітня біля год 1:30 по обіді до монастиря на Чер­не­чій горі приїхало більше жовнірів і цивільних, вони до­ма­га­лися списку усіх монахів. Тоді вичитали імена всіх мо­на­хів, що не народилися на території тодішньої Мадярщини, спи­сали їхні дані і виголосили, що протягом одної години всі вони мусять покинути Мадярщину. Проти цього роз­по­ря­дження не може бути ніякої апеляції. А між тим жовніри вже окружили ввесь монастир.

Тоді до військового вантажного автомобіля посадили 8 мо­лодих монахів (словацьких громадян) і під багнетами ви­везли їх на словацький кордон за Собранцями, біля се­ла Гайдош. Того самого дня (21 квітня 1939 р.) у Хусті ма­дя­ри ув’язнили директора єпархіального гуртожитку о.Се­вас­тіяна Сабола, ЧСВВ. Його також як словацького гро­ма­дя­нина викинули на словацькому кордоні.

В половині травня 1939 р. мадяри ліквідували василі­ан­ський монастир у Великому Бичкові, бо його було за­сно­ва­но вже за часу Карпатської України. В ньому були при­мі­ще­ні висиліянські ченці-студенти, котрих після Віденського про­цесу було перевезено з Ужгородського монастиря. Між ни­ми були 8 пряшівчан, яких мадяри 14 травня також ви­ки­нули на словацькому кордоні.

Позбувшись «монахів-чужинців», мадярська влада на­ка­зала мадярським василіанам у Марія-Повчі взяти під свою управу всі закарпатські монастирі, навіть не чекаючи для цього розпорядження Апостольського Престолу. А ті, як «правдиві патріоти», радо прислухалися до веління ма­дяр­ської влади, яка не мала найменшого права втручатися у справу правління монастирів. Але після протесту Голов­ної управи оо.Василіян у Римі, Апостольська Столиця сво­їм розпорядженням підтвердила, що мадярським васи­ліа­нам належать тільки монастирі в Марія-Повчі, Гайдудорозі і в Дейді біля Берегова, а всі інші монастирі, тобто в Уж­го­ро­ді, Мукачеві, Малому Березному, Імстичеві і в Хуст-Бо­ро­няві належать закарпатським українським василіанам і пе­ребувають під їхнім управлінням.

Але мадяри так легко не піддалися. Вони почали на­гін­ку на закарпатських василіан за їхню, мовляв,  українську по­літику.  Першою жертвою став ігумен Мукачівського мо­на­стиря о. Антоній Станканинець, котрий знав мадярську мо­ву і завзято боронив своїх монахів перед мадярським на­силлям. Щоб забезпечити прихід до Мукачівського мо­на­сти­ря ігумена-мадяра, о.Станканинця призначено про­він­цій­ним секретарем у Марія-Повчі, а ігуменом до Мукачева – мадяра о.Теофіла Мезева. Однак мадяри не забули, що о.Стан­канинець відважився протестувати проти насильних ре­візій Мукачівського монастиря та проти вивезення мо­на­хів. Тому вони домагалися, щоб усунути о.Станканинця з по­сади провінційного секретаря. Тож уже 28 липня 1939 р. обо­в’язки провінційного секретаря перебрав уроджений ма­дяр о.Т.Сюреш, але звільненого о.Станканинця таки за­три­мали в Марія-Повчанському монастирі, щоб мати його під наглядом мадярських монахів далеко від своїх. Навіть ко­ли Головна Управа ЧСВВ в Римі призначила о.Стан­ка­нин­ця настоятелем українських василіан, мадярська влада не дозволила йому повернутися на батьківщину і він на­да­лі мусив залишатися Марія-Повчі.

Ставши головним настоятелем українських монахів, о.Стан­канинець домагався, щоб управління закарпат­ськи­ми монастирями було передано в руки тамошніх василіян. Од­нак мадярські монахи ніяк не хотіли цього допустити, бо во­ни боялися випустити з рук керівництво матірним Му­ка­чів­ським монастирем, як теж Ужгородським, з його дру­кар­нею і гуртожитком для студентів. Тому перед органами ма­дяр­ської безпеки вони постійно оскаржували закарпат­сь­ких монахів, що ті далі ведуть «українську політику», не­без­печну для Святостефанської корони. Тож під кінець 1940 р. вони почали нову нагінку на василіан, цим разом – уже закарпатських.

Першою їх жертвою став уже згадуваний настоятель за­карпатської вітки оо. Василіан о.Станканинець, котрий на­прикінці грудня 1940 р. домагався передачі Ужго­род­сь­ко­го монастиря закарпатським монахам. У березні 1941 р. прийшла черга на інших закарпатських монахів, про що о.Кі­нах у своєму «Дневнику» коротко згадав такими сло­вами: «Мадяри українських василіан арештували, а на Чер­нечій горі зосталися тільки о.Геґедіш та о.Леґеза – оби­два мадярські монахи з Марія-Повчі». Ось так мадяри за одним заходом «очистили» всі закарпатські монастирі від тамошніх українських монахів, залишаючи управлянні за­карпатськими монастирями й надалі в руках мадярів.

Серед ув’язнених були такі ієромонахи: о.А.Стан­ка­ни­нець, настоятель закарпатської вітки василіан; о. А.Мон­дик, Мукачівський ігумен; оо.П.Лозан, І.Сідей, Б.Мересій, М.Ма­линич – забрані з Мукачівського монастиря; о.Й.За­ва­дяк, ігумен монастиря в Малому Березному; о.Д.Дребітко з Бо­ронявського монастиря; о. І.Сатамарій – з Ім­сти­чів­сь­ко­го.

Інтернованих закарпатських монахів якийсь час за­три­мали під наглядом таємної поліції в Ужгородському мо­на­стирі, звідкіля їх щодня забирали до регентського ко­мі­са­ріату для допитів. Згодом їх вивезли до Будапешту та ін­тер­нували в єзуїтському монастирі. Після подальшого слід­ства їм заборонили упродовж 5 років повертатися на За­карпаття, а до того часу їх інтернували під наглядом жан­дармерії малому румунському монастирі в селі Ми­ку­ла, що в глибині Трансільванії, яку мадяри зайняли влітку 1940 року.

Джерело: Закарпаття онлайн

Знайшли помилку в тексті? Повідомте нам про неї: виділіть текст та нажміть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Loading...

Новини за темою

Останні новини

Інформаційне повідомлення
Коментувати новини на нашому сайті дозволено лише на протязі 30 днів з моменту публікації.

Новини партнерів

Останні коментарі

нам украинцам глуьркр наплевать на Бандеру потому что это все цыганско татарские отморозки. скрывающиеся под маской украинцев были.Так что жгите сколько вам заблагорассудитсяно лучше спалите фото цыг ......
Ulia (2018-03-20 13:47:17)
Одного батальону замало - треба зміцнювати український кордон, бо Угорщина такий само ворог, як Польща, Румуніяі Росія. Досить плазувати перед продажною Європою!...
Гардистон (2018-03-20 13:44:21)
Українцям слід адекватно відповісти споконвічним ворогам України - спалити ляшські прапори та перестати вірити дурницям про "польських друзів". Go out!...
Веркблей (2018-03-20 13:40:59)
Сіоністи намагаються через підконтрольний їм уряд України знищити українську промисловість, щоб заполонити Україну своїм непотрібом - отакі "реформи"....
Запорожець (2018-03-20 13:37:43)
Недобитки Гітлера зовсім знахабніли. Дарма Красна Армія не потопила гадів у Дніпрі, коли ті втікали з-під Сталінграда. От вам і Європа з її "цінностями"... Гади недобиті....
Відривайло (2018-03-20 13:33:54)